Хлебные крошки

Постачання

ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» – система нашої роботи розроблена з урахуванням потреб клієнтів компанії і забезпечує високу ефективність і надійність виготовлення і транспортування готової продукції. Забезпечення ресурсами та послугами необхідної якості і у встановлені терміни – запорука успіху компанії і важлива конкурентна перевага. Через успіх нашої компанії до процвітання кожного з нас.

Постачальникам і підрядникам

Основна мета виробничої стратегії ТОВ «ЗЗКМ» – збільшення випуску та асортименту продукції з високою доданою вартістю, якість, властивості і характеристики якої повинні відповідати потребам і очікуванням споживачів. Досягнення даної мети можливе лише у співпраці з надійними, високопрофесійними компаніями-постачальниками.

ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» відкритий до співпраці на довгостроковій основі з постачальниками, які поділяють прихильність компанії високим стандартам в галузі ділової етики, якості та ефективності виробництва.

З метою найбільш ефективного управління закупівельною діяльністю, зниження витрат, підвищення рентабельності операційної діяльності ТОВ «Запорізького заводу кольорових металів» переходить від традиційного механізму закупівель до комплексного процесу управління низками поставок.

Ключевые ориентиры при осуществлении закупок:

 • якість;
 • своєчасність поставок;
 • вартість;
 • ефективність.

Основні принципи співпраці:

 • взаємна довіра, повага і відповідальність;
 • підвищення якості продукції, вдосконалення технологій, створення нових видів продукції;
 • постійне вдосконалення процесів.

Постійне вдосконалення процесів:

 • прагнути до поліпшення у всьому, що ми робимо;
 • проводити оптимізацію і стандартизацію всіх процесів із застосуванням новітніх технологій та інструментів виробничої системи;
 • спрямовувати зусилля на зниження витрат, підвищення результативності та ефективності процесів.

Взаємовигідні відносини з постачальниками:

 • Створювати стратегічні союзи і співдружності, що забезпечують участь постачальників у спільній роботі з підвищення якості продукції, що закуповується для вдосконалення технологій;
 • поглиблювати взаємну довіру, повагу і відповідальність заради задоволення споживачів і постійного поліпшення процесів.

Положення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ЗЗКС»

1. Це Положення розроблене у відповідності до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII.

2. Терміни, що використовуються у даному Положенні:

«аудитор» - суб’єкт аудиторської діяльності, який може надавати послуги зобов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес,

«тендерний комітет» - орган ТОВ «ЗЗКС», який уповноважений проводити конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності,

«конкурс» - процедура з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності,

«підприємство», «замовник» - ТОВ «ЗЗКС», тендерний комітет,

«Закон про аудит» - Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII,

«підприємства, що становлять суспільний інтерес» - підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV належать до великих підприємств

3. Тендерний комітет складається з (трьох) осіб, призначається директором підприємства. Тендерний комітет діє на засадах колегіальності та неупередженості. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова.

Члени тендерного комітету під час організації та проведення конкурсу повинні забезпечити об'єктивність та неупередженість під час процесу організації та проведення конкурсу в інтересах замовника.

Рішення тендерного комітету оформлюється протоколом. Урішенні відображаються результати голосування членів комітету, присутніх назасіданні тендерного комітету. Протокол підписується всіма членами комітету.

4. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється підприємством на своєму веб сайті у строк  не пізніше ніж за 10 днів до дня розкриття пропозицій.

5. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності:

- у яких за основним місцем роботи працює  не менше 5 (п’яти аудиторів) із загальною чисельністю  штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких не менше двох осіб повинні мати сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань міжнародних стандартів фінансової звітності;

- які включені до відповідного розділу Реєстру;

- у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг,

- які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг ТОВ «ЗЗКС»,

- які мають діюче свідоцтво про відповідність системи контролю якості  надання аудиторських послуг,

- які мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами на мінімальну суму, яка становить 10 мільйонів гривень.

6. Визначені замовником кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в конкурсному оголошенні та вимагаються під час розгляду пропозицій учасників.

7. Конкурс з відбору аудитора вважається таким, що відбувся, якщо до тендерного комітету було подано не менше двох заявок.

8. Тендерний комітет оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури відбору. До уваги беруться:

- результати контролю якості послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у конкурсі,

- ціна, запропонована учасниками.

9. За результатами конкурсу тендерний комітет представляє директору обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Такі рекомендації мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

10. Директор формує пропозиції для загальних зборів учасників про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг зобов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати рекомендації тендерного комітету, а також обґрунтовані рекомендації щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності.

Якщо пропозиції Директора не враховують рекомендації тендерного комітету, то має бути наведено обґрунтування відповідних пропозицій. Однак аудитор, запропонований Директором, має бути з числа суб’єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсіта відповідають встановленим тендерним комітетом кваліфікаційним вимогам.

11. У разі якщо загальні збори ТОВ «ЗЗКС» не можуть відбутися у зв’язку з відсутністю кворуму, або неможливістю проведення зборів зоб’єктивних причин, рішення про призначення аудитора приймається Директором ТОВ «ЗЗКС».


Конкурсне оголошення.

ТОВ «ЗЗКС» ЄДРПОУ 31549003 повідомляє про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, яке становить суспільний інтерес за 2019 рік. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності:

- у яких за основним місцем роботи працює  не менше 5 (п’яти аудиторів) із загальною чисельністю  штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких неменше двох осіб повинні мати сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань міжнародних стандартів фінансової звітності;

- які включені до відповідного розділу Реєстру;

- у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг,

- які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг ТОВ «ЗЗКС»,

- які мають діюче свідоцтво про відповідність системи контролю якості  надання аудиторських послуг,

- які мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами на мінімальну суму, яка становить 10 мільйонів гривень.

Для участі у конкурсі в термін до 22 квітня 2019 року включно учасникам конкурсу необхідно надати на електронну адресу Bajrachna.H@ecg.in.ua пропозиції та копії документів, що підтверджують інформацію учасників провідповідність їх вищеназваним критеріям, проект договору для надання послуг зобов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, вартість послуг.